Specjalizacje

Główny profil działalności Kancelarii Radcy Prawnego Bogdan Basarab to obsługa instytucji państwowych i prywatnych oraz kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych. Zajmujemy się interesem podmiotów z różnych branż o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym lub o działalności transgranicznej.

Ponadto posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw m.in. z zakresu prawa podatkowego, celnego, budowlanego, spraw restrukturyzacyjnych, upadłościowych, a także w postępowaniach kontrolnych różnych instytucji tzw. zespolonej i niezespolonej administracji państwowej. Na doraźne potrzeby zleceń tworzymy eksperckie zespoły prawne we współpracy z krajowymi i zagranicznymi kancelariami.

Obsługa podmiotów gospodarczych

Fachowa i kompleksowa obsługa prawna podmiotów z różnych dziedzin. Udział w negocjacjach między spółkami. Reprezentowanie firmy w toczących się procesach sądowych i mediacjach. Rzetelna analiza sytuacji prawnej z identyfikacją ryzyk i potencjalnych zagrożeń. Przygotowanie dokumentacji i wniosków rejestrowych spółek prawa handlowego.

Przekształcenia, restrukturyzacja i postępowania upadłościowe

Sprawna pomoc i wsparcie w zakresie przekształceń podmiotów gospodarczych. Prowadzenie spraw restrukturyzacyjnych, w postępowaniach układowych i naprawczych jako sprawdzony sposób na odbudowę firmy i jej rewitalizację.

Administracyjne postępowania, w tym postępowania kontrolne

Reprezentowanie klientów przed organami administracji państwowej lub samorządowej oraz instytucjami kontrolnymi. Przedstawienie prawidłowego rozumienia procedur administracyjnoprawnych. Przewidywanie oraz prognozowanie konsekwencji prawnych podejmowanych działań. Interpretacja przepisów prawnych dotyczących spraw kontrolnych i administracyjnych. Prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz kompleksowe doradztwo prawne przy realizacji założeń wniosków pokontrolnych.

Prawo budowlane

Pomoc i wsparcie w procesach budowlanych. Tworzenie umów przedwstępnych, prowadzenie negocjacji w rozmowach w sprawach o roboty budowlane, opiniowanie projektów umów, w tym deweloperskich. Analiza stanu prawnego nieruchomości.

Prawo cywilne

Szeroko rozumiane doradztwo i pomoc prawna w sprawach cywilnych. Uczestnictwo w negocjacjach i postępowaniach mediacyjnych. Doradztwo przy podejmowaniu kluczowych decyzji i przedstawienie możliwych opcji wyboru.  Sporządzanie niestandardowych i złożonych kontraktów, fachowych opinii oraz ekspertyz prawnych, które nakreślą możliwe zagrożenia wynikające z podejmowanych działań. Nakierowanie na bezpieczne i bezproblemowe rozwiązania zarówno dla osób prywatnych, jak i dla podmiotów gospodarczych.

Prawo ubezpieczeniowe

Reprezentowanie interesu Klientów korporacyjnych w sprawach przed ZUS oraz sądami ubezpieczeń społecznych. Doradztwo prawne w toku kontroli ZUS oraz po kontroli. Pomoc prawna i weryfikacja przyjętych w firmach rozwiązaniach dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Prawo rodzinne

Świadczenie usług w sprawach o władzę rodzicielską, rozwód, separację, podział majątku, alimenty. Prawidłowe sporządzanie intercyz, małżeńskich umów majątkowych. Kancelaria prowadzi również postępowania dotyczące aktów stanu cywilnego oraz genetycznego ustalenia pochodzenia dziecka. Z zakresu praw rodzica i praw dziecka – adopcja, przysposobienie, ustalenie opieki, ustanowienie kuratora, ubezwłasnowolnienie.

Prawo pracownicze

Współpraca ze związkami zawodowymi Norwegii – Solidaritet Ekte Fagforening. Obrona interesów pracowników małych i dużych korporacji oraz przedsiębiorców. W ramach świadczonych usług pełne doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy.

Prawo egzekucyjne

Prowadzenie nadzoru nad windykacją należności, w tym: windykacja zagraniczna. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i zdobycie informacji o dłużniku. Oszacowanie długu oraz przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji.

Prawo podatkowe

Doradztwo z zakresu prawa podatkowego i szeroko rozumianych finansów publicznych. Ochrona interesu przedsiębiorstwa w kwestii nadpłaty podatku VAT i podatku CIT. Reprezentowanie klienta w sporach z urzędami skarbowymi i organami podatkowymi.

Prawo celne

Objaśnianie obowiązujących procedur celnych oraz wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej w tym zakresie. Obrona w sporze z organami celnymi oraz pomoc w uzyskaniu zezwoleń dewizowych. Prawne wsparcie operacji tranzytowych, transportu towarów do Polski i do pozostałych krajów UE.

W przypadku chęci uzyskania większej
ilości informacji zapraszamy do kontaktu